ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้มีขึ้นระหว่างเวบไซต์ store.truevisions.tv ภายใต้ชื่อบริการ TrueVisions Store ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" กับบุคคลผู้ซึ่งตกลงใช้บริการ TrueVisions Store ผ่านทางเวบไซต์ store.truevisions.tv ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ TrueVisions Store ตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดจนเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงตกลงใช้บริการ TrueVisions Store ผ่านบนเวบไซต์ store.truevisions.tv


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครบริการ

1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าโดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขการสั่งรายการที่ได้กำหนดไว้บนเวบไซต์ store.truevisions.tv

3. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่า ในการใช้บริการสั่งรายการจาก TrueVisions Store นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำการดาวน์โหลดและสมัครใช้แอพพลิเคชั่น TrueVisions Anywhere ควบคู่กันไป โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account เดียวกัน และรายการที่ผู้ใช้บริการสั่งจาก TrueVisions Store จะมาแสดงที่เมนูไลบรารี บนแอพพลิเคชัน TrueVisions Anywhere

4. ทุกรายการที่ผู้ใช้บริการสั่งจาก TrueVisions Store นั้น จะต้องรับชมบนแอพพลิเคชั่น TrueVisions Anywhere หรือบนเว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งาน TrueVisions Store และ TrueVisions Anywhere ด้วย Account เดียวกัน

5. การใช้บริการ TrueVisions Store ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า แต่ละรายการมีกำหนดระยะเวลาในการรับชมรายการ ซึ่งหากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถรับชมรายการดังกล่าวได้อีกต่อไป ผู้ใช้บริการรับทราบข้อกำหนดนี้ดีก่อนทำการสั่งรายการทุกครั้ง

6. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่าในการสั่งรายการจาก TrueVisions Store นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินผ่านทางช่องทางที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้เท่านั้น และรวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่จะมีประกาศเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบต่อไป

7. รายการที่มีให้บริการบน TrueVisions Store อาทิ รายการแข่งขันฟุตบอล อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศด้วยเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

8. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการว่า รายการบน TrueVisions Store เป็นรายการที่จะต้องรับชมบนช่องทางที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปรับชมบนช่องทางอื่นได้

9. ในการรับชมรายการที่สั่งจากบริการ TrueVisions Store บนแอพพลิเคชั่น TrueVisions Anywhere หรือเว็บไซต์ anywhere.truevisions.tv คุณจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G/4G LTE ของ TrueMove H เท่านั้น

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ หรือคืนเงินค่าบริการใดๆ ทุกกรณี

11. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการหรือนำประโยชน์ของบริการนี้ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ หรือกระทำการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าโดยเด็ดขาด

12. ผู้ใช้บริการยอมรับว่ารายการที่มีให้บริการบน TrueVisions Store เป็นรายการที่ไม่จำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการรับชม (Non-Exclusive) และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอน ย้าย เปลี่ยนแปลง และ/หรือส่งต่อไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องรับอื่นด้วยวิธีใด และผู้ใช้บริการจะต้องรับชมรายการเพื่อการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และรับชมภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

13. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากมีการตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผู้ใช้บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิการรับชมรายการของผู้ใช้บริการโดยทันทีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบดีว่า หากมีใช้บริการผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เครือข่าย 3G/4G อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตามปริมาณข้อมูลที่ใช้งานจริงจากผู้ให้บริการ

15. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษา True ID หรือ Facebook Account ที่ท่านได้ใช้ลงทะเบียนไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าหากมีการเข้าระบบของบริการ TrueVisions Store โดยใช้ True ID หรือ Facebook Account ของผู้ใช้บริการแล้วให้ถือว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยตัวของผู้ใช้ บริการเองทุกประการ โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยกรณีใดๆ

16. ผู้ให้บริการอาจระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากพบว่า ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ และขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการให้บริการนี้อาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและทางผู้ ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

17. ผู้ให้บริการจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

18. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการบางอย่างในแอพพลิเคชั่นหรือเวบไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

19. บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดเงื่อนไขการให้บริการ TrueVisions Store


คำเตือน

การสมัครใช้บริการ TrueVisions Store นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวที่กำหนดไว้ในที่นี้แล้วอย่างละเอียดแล้วทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ขอให้ปฏิเสธการสมัครใช้บริการ TrueVisions Store นี้